Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Подготовка на основата

В раздел подготовка на основата можете да намерите информация за различните подходи, правилната технология и подходящите продукти за подготовка на основата в зависимост от типа й.

Предварителни условия

Подходящите основи за полагане на хидроизолационни продукти сa:

  • Фино порести бетонни повърхности и зидарии;
  • Шпакловки и замазки на циментова основа.
  • Армирани замазки
  • Свързани с основата или плаващи замазки

Ако основата е нова, от изключителна важност е да се знае точно колко време е изминало след направата й и колко е остатъчната й влажност. Най-често срещаните видове основи и техните времена са посочени в таблицата по-долу. Трябва да се има предвид, че и двата показателя трябва да са достигнати за правилното полагане на материалите. В случаи на улегнала с времето, но намокрена (напр. от силен дъжд) основа, следва да се изчака достигането на подходящата влажност за полагане.

 

Вид на основаМинимално време за изчакване преди полаганетоОстатъчна влажност %
Бетон3 месеца9
Циментова замазка28 дни10
Бързосвързваща циментова замазка5 дни10

 

Стари, повредени и напукани бетонови основи следва да се санират с Weber системи и продукти за саниране на бетони.

Основата трябва да бъде здрава (с якост на натиск не по-малка от 10 N/mm2), равна, гладка и без пукнатини. Тя трябва да бъде чиста и без свободни ронещи се частици и циментово мляко. Водоотблъскващите остатъци (напр. кофражни масла, грес или боя) трябва да бъдат почисте-ни. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от 0 °C и по-висока от +30 °C по време на полагането и поне 24 часа след това.

Да се спазват изискванията към основата за изпълнение на обмазващи хидроизолации, описани в чл. 17, ал. 2 на Наредба N 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

Неподходящи основи са бетон, циментови мазилки и замазки третирани с водоотблъскващи агенти, изпълнени с добавки за водоплътност, както и бетони с повърхностен втвърдител. Изпълнителят на замазките/бетона следва да бъде информиран за последващото покритие или самият той или инвеститорът на обекта да подадат тази съществена информация на изпълнителя на хидроизолационните работи. В описаните случаи може да се наложи награпяване на основата или отнемане на повърхностния слой. При всички положения, в случаи на работа с описаните критични основи следва да се направи тест за приложимостта на продуктите.

Критични основи са:

  • пресни замазки, изпълнени върху недобре почистени или с неравномерна попиваемост основи;
  • неармирани плаващи замазки;
  • плаващи замазки, изпълнени върху нископлътни и/или силно влагоабсорбиращи топлоизола-ционни плочи;
  • едроплощни замазки без предвидени и/или изпълнени фуги. Наличието на работещи фуги се определя в проектната документация и се изпълнява спрямо проектното задание.

Основата трябва да се предпази от покачваща се отдолу и под бъдещото хидроизолационно покритие влага.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде почистена и подготвена чрез подходяща механична обработка, като измитане, измиване с вода под налягане, пясъкоструене, шлайфане, фрезоване или друг под-ходящ метод. Всяка хоризонтална основа, върху която ще се полагат Weber еластични циментови или полимерни покрития следва да е с най-малко 2% наклон.

Макро порьозни основи и местата с недостатъчна здравина трябва да бъдат предварително почистени и измазани с weber.tec 933 (Deitermann HKS). В ъглите при връзката на хоризонталната и вертикалната хидроизолация се изпълнява холкер или се вгражда хидроизолационна лента.   Преди полагане на циментови хидроизолационни продукти, основата трябва предварително да се намокри равномерно. Ако основата е силно абсорбираща и в случаи на полагане на полимерни хидроизолационни покрития, същата да се грундира с weberprim 801 (Eurolan TG 2). За подобряване на адхезията, гладките повърхности следва да се награпят или да се използва свързващия грунд weberprim Plus (за повече информация - вж. техническите карти на продуктите)

Армирането с вложка от нетъкан геотекстил ще увеличи устойчивостта срещу напукване. Тя се препоръчва за критични основи с пукнатини. Вложката от нетъкан геотекстил трябва да бъде изцяло вградена между двата хидроизолационни слоя, а краищата й напълно обмазани с използвания хидроизолационен продукт. В противен случай, вложката може да се отдели от покритието.

Движещите се пукнатини по покривната повърхност трябва да се премостят с хидроизолационната лента Deitermann Superflex 100/5. Еластичните циментови и полимерни хидроизолации следва да се използват като лепило.

Структурните и конструктивни фуги, като тези между две сгради, трябва да се изолират с гумираните еластични хидроизолационни ленти weber.sys Superflex B 240 / B 400. В случаите на големи структурни движения, лентата трябва да бъде подгъната нагоре и фугата ''повдигната'' над нивото на покривната повърхност.

Отводняване

Правилното отводняване на терасата или покрива е от съществена важност при подготовката на основата, както и за работата на хидроизолационното покритие. Вида на отводнителната система (линенйно отводняване, с воронки, сифони, барбакани или друго) се определя в проектната документация и се изпълнява спрямо проектното задание.

В случаите на стандартен детайл на системите за плосък покрив завършващ с UV устойчиво защитно покритие или тераса с керамични плочи, следва да се предвиди отводняване с подходящ елемент на всяко ниво на хидроизолиране (напр. сифон тип HL 80H за тераса с керамични плочи). Правилното изпълнение изисква и армиране на връзката между хидроизолационния слой и отводнителната система посредством хидроизолационни маншети от weber.sys 982 (Deitermann Montaplast B). При монтаж на воронки и сифони се препоръчва използването на разтвор за замонолитване weber.rep 767 (Cerinol VM 1).

За осигуряване на сцепление на отводнителните елементи и хидроизолационния слoй, първите не трябва да бъдат изработени от полиетилен, полипропилен или фибро стъкло. Подходящи елементи са произведените от неръждаема стомана или PVC (без „мек” PVC). Преди започване на хидроизолационните работи следва да се направи тест за адхезията на хидроизолационния материал към отводнителния елемент. Използването на барбакани в разглежданите случаи не е подходящо, тъй като те осигуряват само едно ниво на отводняване и не осигуряват добра адхезия с еластични циментови и полимерни хидроизолационни покрития.