Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Условия за нанасяне

От особено значение за дълготрайността и устойчивостта на хидроизолационните материали е начина на полагането им.

Тук можете да се запознаете със специфичните особености, които трябва да имате предвид при нанасяне на хидроизолационни продукти.

Анализ

Всеки отделен случай на хидроизолация е различен и изисква собствен подход. Общото при всички е нуждата от правилен анализ на обективните факти и преценка за очакваното водно натоварване върху различните части на сградата. Грешното определяне на водното натоварване и неговия произход води до бъдещи поражения и проблеми и е предпоставка за по-големи разходи за саниране.

Приложение

Местата за хидроизолиране в сградите са многобройни - в основи, по тераси и балкони, по покриви, в мокри помещения, в басейни и СПА центрове. Множество съоръжения като мостове, тунели, канали, шахти и др. също изискват хидроизолиране на определени техни части.

Административна уредба

Изискванията при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и строителни съоръжения в България са описани в Наредба No.2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 6 октомври 2008 г. Тя определя правилата за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

Класификация на видовете хидроизолационни продукти според Наредба №2:

 1. огъваеми битумни мушами
 2. огъваеми пластмасови и каучукови мушами
 3. огъваеми пластмасови релефни мембрани
 4. полимерни течни състави
 5. битумни и битумно-полимерни течни състави
 6. циментнополимерни състави
 7. на база бентонит
 8. импрегнационни и инжекционни състави

Видове хидроизолационни продукти

В зависимост от разположението на хидроизолациите спрямо водното натоварване същите се делят на външни (изложени на позитивно водно натоварване) и вътрешни (изложени на негативно водно натоварване). В зависимост от вида на водното натоварване се избират специфични продукти и системи, които решават проблемите при гореописаните случаи.

Едни от начините за решаване на проблемите с водата са системите, базирани на течните и полутечните битумни хидроизолации, мазаните циментови и полимерни хидроизолации. С мазаните битумни хидроизолации Weber се решават ефективно много от проблемите при хидроизолиране на структурни елементи. Продуктите се нанасят плътно върху основата с голяма четка или с гладка маламашка. крайният резултат е безшевна и безфугова хидроизолация открай докрай на пода/стената. Различната степен на водно натоварване определя дебелината на покритието. При необходимост между два слоя може да се положи стъклофибърна мрежа, даваща допълнителна сигурност на покритието. Този вид хидроизолации изискват предварителна обработка на ъглите между пода и стената с подходящ материал на циментова основа - направа на холкер.

Weber мазани хидроизолации предоставят ефективни решения и цялостни системи. При работни фуги, отвори и др. се предлагат специални хидрозолационни ленти, ленти за дилатационни фуги, маншети и уплътнители. Слабите точки при хидроизолиране като тръби за вода, газ, кабели се уплътняват безпроблемно. Вътрешните и външните ъгли, когато няма направени холкери, се обработват лесно само с помощта на шпакла.

В системите за хидроизолиране на структурни елементи на сградите могат да участват едно- и двукомпонентни битумни хидроизолации, еластични едно- и двукомпонентни циментови хидроизолации, а за плоските покриви е предназначена гамата течни покривни мембрани. Част от продуктите могат да се нанасят и машинно, което увеличава значително производителността на труда.

Водно натоварване върху хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения*

 • капилярно покачена вода и почвена влага
 • безнапорни води (почвени, инфилтрирани дъждовни)
 • напорни води

* според Наредбата за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения