Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Кратък технически речник

Краткият технически речник на строителните смеси в Европа е издаден и разпространяван от Weber в съответствие с Европейската организация на производителите на сухи смеси.

Агрегат

Зърнест материал, който не влияе на втвърдяването на мазилката. (EN 998)

Адитив

Специфичен материал, който може да се добавя към сухите смеси и мазилките с цел подобряването й или постигането на специални свойства. (EN 13318, EN 998)

Армиращ пласт (от ETICS)

Пласт, нанасян директно върху топлоизолационни системи. Съдържа подсилващ материал. Армиращият пласт осигурява по-голяма част от механичните свойства на системата. (EN 13500+13499)

Вермикулит

Изолационен материал, който се получава чрез раздуване или обелване на естествена слюда посредством нагряване. (EN ISO 9229)

Време за втвърдяване

Времето, през което мазилката добива твърдост. Това време обикновено отговаря на практика на времето, след което елементът може да се натоварва.

Време за корекции (регулиране)

Максималният интервал от време, по време на който е възможно регулиране без значителна загуба на крайната якост (например корекция на тухли или плочки след нанасяне на мазилката). (EN 1015-9 Зидарски мазилки) (EN 12004 Лепила за плочки)

Време за съхнене

Времето, след което хоросанът започва да се втвърдява. След това време хоросанът е естествено стабилен в присъствието на вода. (EN 1015-4)

Време за узряване

Интервалът между времето, когато мазилката е смесена, и времето, когато е готова за употреба. (EN 12004)

Възможност за деформация

Способността на втвърдената мазилка да бъде деформирана посредством натиск без увреждане на нейната структура. Тази характеристика може да бъде оценена посредством коефициента на еластичност, който се измерва в динамични или статични условия.
(ISO 5271 + 2)

Възстановителен хоросан

Хоросан, проектиран за реконструкция или ремонт на зидария от естествен камък.

Годност

Времето за съхраняване при определените условия, по време на което се очаква, че хоросанът запазва работните си свойства. (EN 12004)

Декоративен пласт

Последният пласт от многопластово измазване, или хоросанова система. (EN 998-1)

Дисперсионен разтвор

Смес от органични слепващи агенти под формата на водна полимерна дисперсия, органични добавки и минерални агрегати и/или разредители. Сместа е готова за употреба.

Дисперсионно лепило

Базирано на полимер лепило, използвано за свързване на материали. (EN 12004)

Довършителен пласт

Мазилка, състояща се от минерални и/или органични и/или неорганични материали, образуваща последния пласт от EWI система.

Долен пласт

Долният пласт (или пластове) в дадена система. (EN 998-1)

Еднопластова мазилка (Monocouche)

Проектирана мазилка за измазване, нанасяна на един пласт, който изпълнява функции на изолация от климатичните условия и декоративен външен вид на многопластова система. Обикновено е оцветена. (EN 998-1)

Ефлоресценция

Кристализиране на соли по повърхността на мазилката. (EN 13318)

Заглаждащ хоросан

Хоросан, проектиран за завършване на основата с цел постигане на равна и гладка повърхност. Използва се за стени и тавани.

Задържане на вода

Способността на пресен, втвърдяващ се във вода хоросан да задържа водата, използвана при смесването. (EN 1015-8)

Запушваща мазилка

Мазилка, която предотвратява водни течове. Обикновено е бързо съхнеща.

Зидарска мазилка

Смес от едно или повече неорганични лепила, агрегати, добавки и/или смеси, използвани за полагане на зидарски елементи. Може да бъде под формата на дебел или тънък пласт. (EN 998-2)

Изготвен на място хоросан

Хоросан, съставен от основните съставки (например лепило, агрегати, вода), комплектован и смесван на строителния обект.

Издръжливост

Устойчивостта на мазилката на химически, механични и климатични въздействия, които излагат на риск ефективния й живот.

Издръжливост на опън

Устойчивостта на повърхността на хоросана на сила на опъване, прилагана отвесно на повърхността на хоросана. (EN 1348 Циментови лепила, EN 1015-12 Хоросани за мазилки/замазки, EN 12636 Хоросани за ремонт на бетон)

Изравнителна замазка

Проектирана мазилка за изравняване на подове или за замазка с цел получаване на равна и гладка повърхност. Основно се използва за поставяне на подова настилка върху хоризонтални повърхности.

Капилярност

Способността на мазилката да абсорбира вода без прилагано налягане. Между шупливост и капилярност няма връзка. (EN 1015-18 Зидарски мазилки, EN 13888 Циментови разтвори за плочки)

Компресия

Процес на ръчна или механична обработка на прясна мазилка, който повишава плътността й. (EN 13318)

Консистенция

Гъстота при прясна мазилка. (EN 1015-3 Зидарски мазилка, EN 12706 Мазилки за изравняване на подове)

Контактна мазилка (шприц)

Мазилка, която образува първия слепващ пласт при многопластова система. Обикновено се нанася на тънък пласт.

Лека мазилка

Проектирана мазилка със сухо относително тегло под 1400 kg/m3. (EN 998)

Лепило със синтетична смола

Разтвор на база синтетични смоли, предназначен за лепене на различни материали. (EN 12004-Лепила за плочки, EN 1504-1 Структурни лепила)

Мазилка

Смес от едно или повече неорганични или органични лепила, агрегати, пълнители, добавки и/или смеси.

Мазилка за инжектиране

Течна и/или тиксотропна мазилка за попълване на пукнатини или кухини. Нанася се посредством инжектиране под налягане и може да е базирана на цимент или реакционна смола. (EN 1504-1)

Мазилка за обща употреба

Мазилка, която отговаря на общи изисквания, но няма специални характеристики. Може да бъде произведена, както е предписано, и/или да е проектирана мазилка. (EN 998-1)

Мазилка за отливки

Течна мазилка за изготвяне на предварително отлети артикули. Използва се при производство на статуи, балюстради, корнизи, плочи, павета и др.

Мазилка за павиране

Мазилка, нанасяна под павета или блокчета.

Мазилка за пистолет

Суха или полусуха мазилка за нанасяне със сух спрей (Пистолетна техника). Използва се за подсилване и подобни строителни работи.

Мазилка за попълване на пукнатини

Течна мазилка, използвана за измазване на кухини, дупки или връзки между материали.

Мастар

Изравнителна летва при нанасяне на мазилки.

Механични фиксиращи средства

Средства за механично прикрепяване на топлоизолационни платна към основата (например релси, дюбели). (EN 13499)

Минерална вата

Изолационен материал с вълноподобна структура от вулканична скала, шлака или стъкло. (EN ISO 9229)

Минерална мазилка

Смес от едно или повече неорганични лепила, агрегати и понякога смеси и/или добавки, използвани като външни или вътрешни замазки. (EN 998-1)

Минерални крайни покрития

Оцветена, фабрично произведена мазилка на базата на минерални лепила (цимент, вар, гипс...) за предпазване и декорация на отвесни повърхности.

Многокомпонентна мазилка

Мазилка с отделни, предварително произведени компоненти (например суха смес + течност), които се смесват на обекта.

Монолитно нанасяне

Нанасяне на нов пласт мазилка директно върху предходния, преди последният да е изсъхнал напълно. (EN 13318)

Непромокаемост

Устойчивостта на мазилката на проникване на вода при определено налягане.

Неуспешно залепване

Дефект, проявяващ се при междинния пласт между мазилката и основата или свързания материал. Стойността се равнява на силата на прилепване.

Неуспешно свързване

Дефект, проявяващ се в пласта мазилка (където силата на мазилката е по-ниска от тази на основата), или дефект, проявяващ се в основата (където силата на мазилката е по-висока от тази на основата).

Нивелираща маса

Подова замазка, произведена със саморазливащи свойства. (EN 13318)

Отворено време

Максималният времеви интервал за довършителни работи след нанасянето на мазилката. (EN 1346 Лепила за плочки, EN 12189 Мазилки за поправка на бетон)

Оцветена мазилка

Мазилка, специално оцветена с декоративна функция.

Перлит

Лек зърнест материал, използван с изолационни цели, произведен от естествени вулканични скали, разширени чрез загряване до постигане на пореста структура. (EN ISO 9229)

Пласт мазилка/замазка

Пласт, нанасян веднъж или повече пъти от една и съща смес, като предходното нанасяне не се оставя да изсъхне преди нанасянето на следващия (т.е. мокър върху мокър). (EN 998-1)

Пластификатор

Добавка, която, без да се отразява на консистенцията, позволява намаляване на водното съдържание в мазилката, или която, без да се отразява на водното съдържание, увеличава течливоста, или води и до двата ефекта едновременно. (EN 13318)

Повърхностна твърдост

Устойчивостта на повърхността на втвърден хоросан на вдлъбване, установена чрез поставено стоманено топче.

Подпора

Материал, използван за подпора на мазилката/замазката, така че тя да е независима от субстрата.

Подсилване

Тел, мрежи или тъкани, добавяни към хоросана или материалите, вградени в мазилката или системата с цел подобряване на механичната здравина. (EN 13318, EN 13500)

Полимерна мазилка

Мазилка с основен свързващ елемент полимер.

Полузавършен, фабрично произведен хоросан

Предварително комплектован хоросан или предварително смесен хоросан с вар и пясък.

Предварително комплектован хоросан

Съставките са комплектовани в завода, доставени са до строителния обект и са смесени съобразно спецификациите и условията на производителя (например мулти-силозен хоросан).

Предварително смесен хоросан от вар и пясък

Съставките са комплектовани и смесени в завода, доставени са до строителния обект, където се добавят допълнителни съставки, посочени или предоставени от завода (например цимент).

Предписан хоросан

Хоросан, приготвен по предварително зададени пропорции, свойствата на който се предполагат от заявените пропорции на съставките (Концепция за рецептата). (EN 998)

Приложимост

Сборът свойства за прилагане на хоросана, които осигуряват лесната му употреба. (EN 1015-9)

Примес

Органичен или неорганичен материал, добавян в малки количества с цел модифициране свойствата на мазилката при прясно и/или втвърдено състояние. (EN 13318, EN 998)

Проектирана мазилка

Мазилка, чийто състав и метод на производство е избран от производителя с цел постигане на специфични свойства (Концепция за производителност). (EN 998)

Пропускане на влага

Влагата, преминаваща през единица площ от хоросана, при стабилни условия, за единична разлика във водното налягане. (EN 1015-19)

Прясна мазилка

Мазилка, която е напълно разбъркана и готова за употреба.

Раздута глина

Лек зърнест материал, използван с изолационни цели, който има клетъчна структура, оформена чрез раздуване на глинести материали посредством нагряване. (EN ISO 9229)

Разнасяща въздух смес

Смес, която позволява равномерното разнасяне на контролирано количество малки въздушни мехури в състава на мазилката, които остават след втвърдяването. (EN 13318)

Разтвор на база синтетична смола

Смес от синтетична смола, минерални разредители и/или агрегати и органични добавки, която се втвърдява посредством химическа реакция. Предварително комплектованите съставки са опаковани и готови за смесване. (EN 12004)

Самозаглаждане

Способността на течна прясна мазилка да образува сама гладка повърхност.

Самоизравняване

Способността на прясната мазилка да се разстеле сама и да образува равна повърхност.

Санираща (възстановителна) мазилка

Проектирана мазилка за употреба върху влажни стени, съдържащи разтворими във вода соли. (EN 998-1)

Свиване

Редуциране на обема на неконтролиран хоросан по време на втвърдяването. (EN 12808-4 Циментови разтвори за плочки)

Свързване на пукнатини

Способността на мазилката да свързва динамични или статични пукнатини. (EN 13318)

Сила на огъване

Максималната стойност на дефектиране на мазилката, установена чрез прилагане на прегъване върху три точки. (EN 1015-11 Зидарски мазилки, EN 13888 Циментови разтвори за плочки)

Сила на прилепване (сила на свързване)

Максималната сила на прилепване на мазилка, нанасяна върху основа, която може да бъде установена посредством срязване или тестване за издръжливост на опън.

Силикатна мазилка

Минерална мазилка на база калиево водно стъкло като основно средство за свързване. Втвърдява се посредством изпаряването на водата и кристализира под въздействието на въглеродния двуокис от въздуха.

Софит

Откритата хоризонтална основа на част от сградата. (EN 13499)

Способност за навлажняване

Способността на пресния хоросан да навлажни субстрата или свързания материал с цел улесняване на прилепването. (EN 1347)

Срок на годност

Периодът от време, по време на който след смесването хоросанът остава годен за употреба. (EN 1015-9).

Субстрат (основа)

Повърхността, върху която директно се нанася хоросанът. В случай че пластът трябва да се нанесе върху съществуваща замазка, то тя ще бъде субстратът за този пласт.

Суперпластификатор

Смес, която, без да засяга плътността, позволява висока степен на редукция на водното съдържание в хоросана, или която, без да засяга водното съдържание, увеличава течливоста, или която води и до двата ефекта едновременно.(EN 13318)

Съдържание на въздух

Количеството въздух, включено в мазилката. (EN 1015-7)

Твърдост

Характеристика на текстурата на хоросановата повърхност.

Тиксотропия

Промяна в консистенцията на пресен хоросан, когато се прилага енергия, например чрез разбъркване или разклащане.

Топлоизолационен материал

Материал, който е предназначен за намаляване пропускането на топлина и който дължи изолационните си свойства на неговия химически състав и/или физическа структура. (EN ISO 9229)

Топлоизолационен хоросан

Проектиран хоросан със специфични топлоизолационни свойства. (EN 998-1)

Топлоизолационно лепило

Материал за свързване на топлоизолационни материали на ETICS към субстрата. (EN 13500)

Тънкопластов зидарски хоросан

Проектиран зидарски хоросан за споявания с дебелина между 1 mm и 3 mm. (EN 998-2)

Устойчив на атмосферни влияния хоросан

Хоросан, който е устойчив на проникването на дъжд и предпазва субстрата от атмосферните влияния (например външните замазки и еднопластовите хоросани са защитени от атмосферните влияния).

Устойчивост на изтриване

Устойчивостта на повърхността на втвърдената мазилка на износване от механично действие. (ISO 7784-2, EN 12808-2 Циментови разтвори за плочки)

Устойчивост на скъсване

Устойчивост, установявана посредством сила, прилагана успоредно на повърхността на хоросана. (EN 1322 Лепила от дисперсни и реакционни смоли, EN 12615 Хоросан за ремонт на бетон)

Фабрично произведена мазилка

Мазилка, която е забъркана и смесена в завода. Може да е суха, готова за употреба след добавяне на вода, или влажна, която се доставя готова за употреба.

Фибростъкло

Тъкан, произведена като непрекъснато влакно от разтопено стъкло, обикновено използвана за подсилване на тъкани или текстил. (EN ISO 9229)

Фиксираща мазилка

Мазилка, проектирана за фиксиране и монтиране на различни материали. Може да бъде на базата на цимент или на смола. (EN 1504)

Фугираща мазилка

Мазилка, която се използва за фугиране между зидарски елементи. Когато се използва при керамични плочки, се нарича фугираща смес.

Фундаментна мазилка

Проектирана мазилка, използвана за циментиране на машини или материали. Може да е на базата на цимент или смола. (EN 1504-1)

Хидратен разтвор

Разтвор, който свързва на база минерални хидрати при контакт с вода.

Хидроизолационен хоросан

Проектиран хоросан, който възпрепятства проникването на вода в субстрата, при определено налягане.

Хлъзгавост

Способността на носещата повърхност на пода да осигури триене с цел устойчивост на натовареността от хора или превозни средства. (EN 13318)

Хоросан за ремонт

Проектиран хоросан за ремонт или подмяна на дефектен бетон. Той може да бъде структурен (допринасящ за якостта на конструкцията) или неструктурен. (EN 1504-1)

Циментово лепило

Смес от цимент и други свързващи на база хидратация вещества, агрегати, полимерни агенти и други органични добавки, използвана за свързване на материали. (EN 12004)

Шупливост

Съотношението между обема пори в хоросана и общия обем. (EN 1015-7)